ul. Starogardzka 45

89-530 Śliwice

Telefon: (52) 334-00-93

Faks: (52) 334-00-93

biuro@tartakwutkowski.pl

PROGRAM REGIONALNY... | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO... | UNIA EUROPEJSKA...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Działanie: 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Poddziałanie: 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Informujemy, że został zakończony projekt nr RPKP.05.02.02-04-057/08 „Zwiększenie konkurencyjności poprzez unowocześnienie parku maszynowego i poprawienie transportu wewnątrzzakładowego przez ZAKŁAD DRZEWNY Mieczysław Wutkowski w Śliwicach”

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr WPW.II.3043-2-197-446/2010
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 026 807,02PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42,50% wartości wydatków kwalifikowanych Projektu.
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa 7,50% wartości wydatków kwalifikowanych Projektu, pozostała część wydatków została sfinansowana z własnych środków przedsiębiorcy- 50% inwestycji.

ZPORR

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Informujemy, że został zakończony projekt nr Z/2.04/III/3.4/56/05 „Modernizacja Zakładu Drzewnego poprzez wprowadzenie nowej technologii”

Priorytet 3 - Rozwój Lokalny; Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa.

W ramach projektu zakupiono dwa nowe środki trwałe:

Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 35%, oraz ze środków budżetu państwa w 30%, pozostała część wydatków została sfinansowana z własnych środków przedsiębiorcy - 35% inwestycji.

UNIA EUROPEJSKA POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WSPARCIE KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW-INWESTYCJE W TECHNOLOGIE I INNOWACJE

ROZWÓJ I MODERNIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W OPARCIU O NOWE TECHNOLOGIE

Informujemy, że został zakończony projekt nr 2003/004-379/05.02/01-02/02/0014 „Modernizacja ZAKŁADU DRZEWNEGO poprzez zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych”

W ramach projektu zakupiono środek trwały:

Łączny koszt kwalifikowany to kwota 10 968,00EUR 100% inwestycji.

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA I KONTRAKTUJĄCA: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości -50% wartości projektu tj. 5 484,00EUR

Pozostała część wydatków została sfinansowana z własnych środków przedsiębiorcy- 50% inwestycji tj. 5 484,00EUR.